Okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych – co należy o nich wiedzieć?

Okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych – co należy o nich wiedzieć?

Zaprojektowane przez fachowców i właściwie wykonane instalacje elektryczne w większości przypadków nie sprawiają większych problemów. Warto jednak pamiętać, że wszelkie nieprawidłowości i awarie z nimi związane to ryzyko dla zdrowia i życia domowników, a także zagrożenie pożarowe. Właśnie dlatego w polskim prawie znaleźć można regulacje dotyczące dokonywania pomiarów instalacji elektrycznych.
 

Jak często należy wykonywać kontrole okresowe?

Szczegółowe informacje dotyczące okresowych przeglądów instalacji elektrycznych zawarte są w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy dokonywać kontroli okresowej co najmniej raz na pięć lat. Ma ona obejmować sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Do przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego zobowiązany jest jego właściciel bądź zarządca. Warto wiedzieć, że badania kontrolne powinny być wykonywane także po wystąpieniu takich czynników zewnętrznych, jak wyładowania atmosferyczne, powodzie bądź silne wiatry, które spowodowały uszkodzenie budynku bądź też stworzyły bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem. Jest to ważne ze względu na bezpieczeństwo użytkowania takich nieruchomości, a ponadto posiadanie aktualnych badań instalacji wymagane jest przez ubezpieczycieli. 


Jak wygląda kontrola?

Kontroli instalacji elektrycznej powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Wykwalifikowany elektryk najpierw dokonuje oględzin i sprawdza czy żadne przewody nie stanowią zagrożenia, a także czy urządzenia elektryczne są prawidłowo podłączone, zaś takie elementy instalacji, jak kontakty i gniazda umiejscowione zostały w przepisowych odległościach od natrysków czy wanien. Oprócz tego dokonuje on pomiarów skuteczności ochrony przewodów przed zwarciem, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, odpowiedniej izolacji przewodów, a także badania wyłączników różnicowo-prądowych. Po przeprowadzeniu tych czynności elektryk sporządza protokół.


Dlaczego jest to ważne?

Większość z nas dzwoni po fachowca wyłącznie w sytuacji, kiedy potrzebne są usługi elektryczne, a więc w razie awarii lub objawów świadczących o niepełnej sprawności instalacji elektrycznej. Kontrole okresowe mogą jednak uchronić przed tego typu problemami i na pewno należy wykonywać je w sytuacji, kiedy dom uległ uszkodzeniu w wyniku powodzi, pożaru czy innych zagrożeń. Jest to istotne nie tylko jeśli chodzi o staranie się o odszkodowania, ale też ze względu na bezpieczeństwo. Kontrole mogą też wychwycić nieprawidłowości, a dokonane dzięki znalezieniu usterki naprawy elektryczne – uchronić przed poważnymi wypadkami.