Regulamin świadczenia usług

Wprowadzone do stosowania od dnia 1 maja 2014 roku

§1 - Informacje ogólne

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
  • SPÓŁKA - FCHM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 25 m. 66, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Sądu Rejonowego w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000510841, NIP: 521-367-27-08, REGON: 147258530.
  • KLIENT SPÓŁKI - osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nieposiadający osobowości prawnej, składająca za pośrednictwem Spółki Zlecenie usługi.
  • ZLECENIE - zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta.
  • ZLECENIE PILNE - zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta, które należy zrealizować nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia Zlecenia.
  • PARTNER - osoba trzecia, prowadząca niezależną od spółki działalność gospodarczą, której Spółka przekazuje informację o otrzymanym od Klienta zleceniu, świadczący je, na własny rachunek, we własnym imieniu.
  • BIURO OBSŁUGI - wydzielona komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za kontakt z Klientem Spółki oraz Partnerem.
  • CENNIK USŁUG - dokument określający wysokość maksymalnych stawek rozliczeniowych z Klientem, za poszczególne rodzaje usług, publikowany na stronie internetowej Spółki.
  • NUMER ZLECENIA - numer jednoznacznie identyfikujący Zlecenie świadczenia usług komunikowany do Partnera i do Klienta.
  • USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  • SYSTEM INFORMATYCZNY - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
  • ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - rozporządzenie z dnia 27 KWIETNIA 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016).
 2. Przez złożenie przez Klienta zlecenia telefonicznie, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego spółki oświadcza on, że akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego załącznik.

§2 - Zasady przyjmowania i przekazywania zleceń

 1. Spółka przyjmuje Zlecenia od Klienta bezpłatnie i nie pobiera od Klienta opłat za realizację usługi.
 2. Zlecenie może zostać złożone telefonicznie lub przy pomocy formularza opublikowanego na stronie internetowej Spółki.
 3. Zgłoszone zlecenie jest wstępnie weryfikowane przez Biuro Obsługi Spółki drogą telefoniczną pod kątem: preferowanego przez Klienta terminu realizacji prac, oraz zakresu prac koniecznych do przeprowadzenia.
 4. Termin realizacji usługi oraz jej koszty, ustalone na etapie przyjmowania Zlecenia mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Przyjęcie Zlecenia jest potwierdzane w formie wiadomości SMS, wysyłanej przez Spółkę do Klienta. Wiadomość SMS zawiera Numer zlecenia oraz ewentualną informację o szczególnym charakterze zlecenia (np. Zlecenie Pilne).
 6. Po rejestracji Zlecenia w systemie informatycznym, Spółka przekazuje zlecenie do wybranego Partnera, biorąc pod uwagę dopasowanie charakteru Zlecenia do obszaru działalności branżowej, regionu z którego pochodzi Zlecenie oraz czasowej dostępności Partnera.
 7. Przekazanie Zlecenia jest potwierdzane w formie wiadomości SMS, wysyłanej przez Spółkę do Klienta.
 8. Szczegóły realizacji zlecenia, w tym ostateczny zakres prac, koszt usługi oraz termin realizacji usługi ustalane są w trakcie bezpośredniego kontaktu Partnera z Klientem, który następuje drogą telefoniczną w ciągu maksymalnie 6 godzin od potwierdzenia przekazania zlecenia przez Spółkę.
 9. Spółka może odmówić przyjęcia zlecenia od Klienta bez podania przyczyn. W takim wypadku Spółka informuje Klienta o tym fakcie w terminie 8 godzin zgłoszenia zlecenia.
 10. W szczególnej sytuacji Spółka zastrzega możliwość odmowy realizacji wcześniej przyjętego zlecenia. Spółka poinformuje Klienta od tym fakcie telefonicznie.
 11. Spółka nie gwarantuje Klientowi możliwości zawarcia umowy z Partnerem i realizacji prac objętych Zleceniem. Ostateczna decyzja o podjęciu współpracy z Partnerem podejmowana jest przez Klienta.
 12. Spółka nie jest stroną Umowy między Partnerem a Klientem, której celem jest realizacja prac objętych Zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za czynności wykonane w ramach tej umowy. Całość zobowiązań wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

§3 - Zasady wykonania przez Partnera na rzecz Klienta prac objętych Zleceniem

 1. Partner zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac objętych Zleceniem w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu przyjęcia Zlecenia (w przypadku Zleceń standardowych) lub w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w przypadku Zleceń Pilnych. Jeżeli jednak uzgodnił z Klientem inny termin rozpoczęcia prac, zobowiązany jest do dotrzymania tego terminu.
 2. Spółka przykłada dużą wagę do dopasowania terminu realizacji prac do potrzeb Klienta.
 3. Partner zobowiązany jest przed rozpoczęciem prac objętych Zleceniem potwierdzić oczekiwania Klienta odnośnie prowadzenia prac i oczekiwanego efektu końcowego, przedstawić Klientowi proponowane podejście lub możliwe podejścia do przeprowadzenia prac, wraz z kosztem prowadzenia tych prac oraz potwierdzić akceptację Klienta dla jednej z zaproponowanych opcji.
 4. Rozliczenie prac między Partnerem a Klientem powinno zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Cennikiem Usług i ewentualnym rabatem przyznanym Klientowi, ewentualnie na podstawie kosztorysów roboczych przygotowanych przez Partnera.
 5. Usługi niestandardowe lub nieuwzględnione w Cenniku Usług powinny zostać rozliczone zgodnie z ustaleniami z Klientem.

§4 - Zasady świadczenia usługi Zdalny Serwis Fachmistrza

 1. Spółka udziela porad w zakresie diagnozy i naprawy sprzętu AGD w trybie zdalnym (Zdalny Serwis Fachmistrza).
 2. Celem usługi Zdalny Serwis Fachmistrza jest zdalne doradztwo Partnera w zakresie możliwej przyczyny i naprawy usterek zgłaszanych przez Klientów w ramach usługi.
 3. Usługa jest płatna i uzależniona od kosztu minuty połączenia z Partnerem oraz czasu trwania rozmowy.
 4. Zlecenie może zostać złożone telefonicznie, poprzez dedykowaną płatną linię.
 5. Zgłoszenie zlecenia powinno zawierać możliwie szczegółowe i precyzyjne informacje odnośnie zgłaszanej sprawy.
 6. Partner na podstawie przekazanych przez Klienta informacji oraz pogłębionego wywiadu ustala prawdopodobne przyczyny usterki oraz, jeżeli to możliwe, rekomendacji zakupu części zamiennych i sposobu naprawy.
 7. Klient może zdecydować o przekazaniu usługi naprawy usterki do realizacji do Spółki, bądź podjąć decyzję naprawy na własne ryzyko.
 8. W przypadku, gdy Klient zdecyduje o zleceniu naprawy Spółce, szczegóły realizacji zlecenia, w tym ostateczny zakres prac i koszt usługi zostaną potwierdzone przez Partnera po weryfikacji stanu na miejscu realizacji zlecenia.
 9. W przypadku rezygnacji Klienta ze zlecenia naprawy po przybyciu Partnera na miejsce naprawy, Klient zobowiązany jest ponieść koszt wizyty diagnostycznej Partnera, którego wartość określona jest w Cenniku.
 10. Spółka, z uwagi na brak możliwości weryfikacji przedstawionych przez Klienta informacji, nie daje gwarantuje Klientowi skuteczności zdalnych porad.
 11. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wdrożenia przez Klienta porad dostarczonych w ramach usługi. 
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wdrożenia przez Klienta porad dostarczonych w ramach usługi. 

§5 - Tryb postępowania reklamacyjnego Klient-Partner

 1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonanej usługi należy kierować do Partnera bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Obsługi Spółki.
 2. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje Klienta dotyczące prac objętych Zleceniem, założone za pośrednictwem Spółki zostaną przekazane Partnerowi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od chwili ich przyjęcia, telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną.
 3. Partner jest zobowiązany do bezzwłocznego kontaktu z Klientem, ustosunkowania się do otrzymanej reklamacji zgodnie obowiązującym w Polsce prawem, a w przypadku reklamacji uzasadniających konieczność usunięcia nieprawidłowości w zrealizowanej usłudze, do usunięcia nieprawidłowości w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od przyjęcia uzasadnionej reklamacji. W przypadku, gdy charakter wady wymaga dłuższego czasu na jej usunięcie, Partner poinformuje klienta o możliwym terminie wykonania poprawki i usunie nieprawidłowość w tym zakreślonym czasie.
 4. Spółka nie rozpatruje reklamacji złożonych przez Klienta wobec Partnera oraz Partnera wobec Klienta i nie jest stroną w sprawie, jednak przykłada dużą wagę do wsparcia Klienta w komunikacji z Partnerem celem rozwiązania zaistniałej sytuacji.

§6 - Tryb postępowania reklamacyjnego Spółka-Klient

 1. W sprawie reklamacji naszych usług Klient może skontaktować się z FCHM formie:
  a. pisemnej na adres: FCHM sp. z o.o., Topiel 23, 00-342 Warszawa
  b. elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@fachmistrz.pl (poprzez przesłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.fachmistrz.pl w zakładce „Kontakt”).
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
  a. Dane identyfikujące podmiot zgłaszający reklamację (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail),
  b. Dane osoby zgłaszającej zlecenie,
  c. Numer zlecenia,
  d. Datę wykonania usługi,
  e. Ilość wizyt fachowca,
  f. Koszt wykonanej usługi,
  g. Opis przedmiotu reklamacji,
  h. Opis okoliczności uzasadniających.
 3. FCHM rozpoznaje Reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, FCHM zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.

 4. Klient może zgłosić Reklamację w terminie 2 lat od końca roku, w którym usługa została wykonana. Zalecamy jednak, aby reklamację wnieść w terminie 30 dni od daty wykonania usługi przez FCHM. Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez FCHM dotyczą najczęściej napraw i drobnych prac remontowych, ustalenie okoliczności zdarzenia po upływie tego czasu może wiązać się z dodatkowymi utrudnieniami. 

§7 - Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Spółka może świadczyć na rzecz Klienta usługę polegającą na udostępnieniu wydzielonej części swojego systemu informatycznego celem realizacji podstawowej usługi, polegającej na złożeniu Zlecenia.
 2. Warunkiem świadczenia usługi dodatkowej jest jej uruchomienie przez Spółkę, wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Spółki i zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu świadczenia usług.
 3. Warunkiem technicznym korzystania z systemu, o którym mowa w pkt.1 jest posiadanie przez Klienta: komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, zaktualizowanej przeglądarki internetowej oraz konta e-mail.
 4. Wszelkie operacje, zlecenia, zmiany, akceptacje i komunikacja pomiędzy Klientem i Spółką, przy wykorzystaniu narzędzia, o którym mowa w pkt. 1, mają charakter wiążący dla obu stron i nie wymagający dodatkowych umów i aneksów.
 5. Spółka jest zobowiązana uzyskać zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną informacji o charakterze marketingowo-handlowym na podany adres elektroniczny Klienta lub na podany lub zarejestrowany przez system teleinformatyczny Spółki numer telefonu Klienta.
 6. Informację handlową uważa się za zamówioną (art. 10, pkt 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji poprzez dokonanie rejestracji, o której mowa w pkt. 2, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny lub numer telefonu.
 7. Adres elektroniczny oraz numer telefonu wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Spółka zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8.1 pkt 3b Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 8. Spółka zapewnia Klientowi tajemnicę komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, zwanej dalej Tajemnicą Telekomunikacyjną, która obejmuje informacje przetwarzane tylko w systemie teleinformatycznym Spółki oraz dane dotyczące Klientów (w tym dane transmisyjne i dane o próbach uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym dane o nieudanych próbach połączeń pomiędzy Klientem, Spółką i Partnerem) i tylko w przypadku, w którym informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych w przepisach prawnych. Informacje objęte tajemnicą telekomunikacyjną mogą dotyczyć:
  • Imienia i nazwiska Klienta,
  • Imienia i nazwiska Partnera,
  • Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia,
  • Informacje o numerze telefonu, z którego nastąpiło połączenie (numer telefonu Klienta oraz Partnera)
  • Informacje o czasie i statusie połączenia (nie odebrane, odebrane).
 9. Informacje objęte Tajemnicą Telekomunikacyjną mogą być przetwarzane przez Spółkę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Klientom lub Partnerom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Spółki.
 10. Klient może w każdym czasie usunąć Konto z systemu informatycznego spółki. Usunięcie Konta powoduje usunięcie wszystkich danych powiązanych z tym Kontem zgromadzonych w systemie teleinformatycznym Spółki. Spółka zastrzega sobie prawo archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z usług Spółki i rozwiązaniem Umowy przez Klienta.

§8 - Ochrona danych osobowych

 1. Spółka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO.
 2. Zgodnie z RODO Klient zezwala Spółce na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności następujących:
  • Imię i nazwisko;
  • Adres;
  • Dane kontaktowe, takie jak: telefony, adresy mailowe;
  • Innych danych ściśle powiązanych z realizacją zlecenia;
  • Informacji o dacie i godzinie wystąpienia połączenia telefonicznego z Klientem oraz statusie połączenia.
 3. Dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celu świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Klienta oraz Partnera na rzecz Klienta oraz pośrednictwa w obsłudze reklamacji.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazanie danych opisanych w pkt. 2 Partnerowi Spółki celem realizacji zlecenia.
 5. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe ich poprawiania i żądania usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać realizację usług przez Spółkę i Partnera na rzecz Klienta.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Spółkę oraz do innych informacji, których wymóg dostarczania wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Spółką realizować będzie poprzez swoją stronę.

§9 - Pozostałe postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 2. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.
 3. Spółka nie stosuje niedozwolonych klauzul umownych, a wszelkie postanowienia, które mogą być za takie uważane należy interpretować na korzyść konsumenta.
 4. Sądem Właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Spółki.
 5. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej zaakceptowanej przez obie strony pod rygorem nieważności.